Şevket Dalboy

Önsöz:
Günümüzde, dünya genelinde yaşanan krizler ve değişimler, herkesi etkileyen önemli konular arasında yer alıyor. Ancak, bu değişimlerin en çok etkilediği gruplardan biri kuşku yok ki gençlerdir. Yaşları 16 ile 30 arasında değişen bu gençler, güncel krizler karşısında kendi hayatlarını ve toplumdaki konumlarını değerlendirirken, birçok konuya odaklanmaktadır. Bu makalede, gençlerin siyaset, ırkçılık, ayrımcılık, göçmen meselesi, yüksek öğretim ve meslek edinme konularına nasıl yaklaştığını ve parlementodan beklentilerini ele alacağız.

Giriş:

Bugünün gençleri, küresel krizlerin getirdiği zorluklarla karşı karşıya kalmış bir nesildir. Ekonomik durgunluklar, çevresel sorunlar, siyasi istikrarsızlık ve pandemi gibi olaylar, gençlerin yaşamlarını derinden etkilemektedir. Bu durum, gençlerin hayatlarını ve toplumdaki yerlerini sorgulamalarına ve değişen dünyaya nasıl adapte olacaklarına dair düşünceler geliştirmelerine neden olmaktadır.

Siyaset ve Siyasi Partilere Olan Beklentiler:

Gençler, güncel krizlerle başa çıkabilmek ve toplumsal değişimi etkileyebilmek için siyasetin gücünün farkındadır. Siyasi partilerden ise çeşitli beklentileri bulunmaktadır. Gençler, siyasi partilerin daha fazla gençlik odaklı politikalar geliştirmesini, gençlerin sesini duyurmasını ve onları temsil etmesini beklemektedir. Aynı zamanda, şeffaflık, hesap verebilirlik ve çeşitlilik gibi değerleri benimseyen siyasi partilere yönelmektedirler. Gençler, siyasetin kendi hayatlarını ve toplumu etkileyen bir araç olduğunu bilmekte ve bu alanda daha fazla aktif rol almayı arzulamaktadır.

Gençlerin Toplumda Sistem Arayışı: Değişim ve Adalet İçin Yolculuk

Gençler genellikle sistemi sorgulama eğilimindedirler. Güncel krizler, toplumsal değişimler ve sorunlar gençlerin dünya görüşlerini etkilemektedir. Bu durum, gençlerin mevcut sistemleri, politikaları ve kurumları sorgulamalarına ve eleştirmelerine neden olmaktadır.

Gençler, adaletsizlikler, eşitsizlikler ve çevresel sorunlar gibi konulara duyarlıdır ve bunları çözmek için mevcut sistemin yetersiz olduğunu düşünebilirler. Gençler, sosyal medya ve diğer iletişim araçlarının yaygın kullanımı sayesinde daha fazla bilgiye erişme imkanına sahiptirler ve bu da onları toplumsal sorunlarla daha fazla ilgilenmeye teşvik edebilmektedir.
Ayrıca, gençlerin daha fazla katılım ve etkileşim isteği, sistemin sorgulanmasında etkili bir faktördür. Kendi hayatlarını ve toplumlarını etkileyen politikaları ve kararları daha fazla etkileme isteğiyle gençler, sistemin işleyişine yönelik eleştirilerde bulunabilir ve alternatif çözümler arayışına girebilme sinyalleri vermişlerdir.

Ancak, her genç aynı düşünceleri paylaşmaz ve farklı görüşlere sahip olabilir. Bazı gençler mevcut sistemi destekleyebilirken, diğerleri daha radikal değişimler talep edebilir. Gençlerin sistem sorgulaması, demokratik tartışma ve çözüm arayışının bir parçası olarak değerlendirilmelidir.

Irkçılık ve Ayrımcılığa Bakış:

Gençler, ırkçılık ve ayrımcılık konusunda daha bilinçli ve duyarlı bir tutum sergilemektedir. Toplumsal eşitlik ve adalet arayışında ön saflarda yer alan gençler, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken gibi farklılıklara saygı duymaktadır. Irkçılık ve ayrımcılığın her türlüsünü reddederken, birlikte yaşama kültürünü benimsemişlerdir. Gençler, çeşitlilik ve kapsayıcılık prensiplerine dayanan bir toplumun inşasına katkıda bulunmak için çaba göstermektedirler. Eşit haklara sahip olma, farklılıkların kutlanması ve ayrımcılıkla mücadele etme konularında duyarlı bir tutum sergilemektedirler. İnsanların birbirlerini anlaması ve desteklemesi, gençlerin önemsediği bir değerdir ve toplumda daha fazla empati ve hoşgörü olmasını beklemektedirler.

Göçmen Meselesine Bakış:

Gençler, göçmen meselesine daha açık ve empatik bir bakış açısına sahiptir. Göçmenlerin haklarının korunması ve insanlıkla bağdaşan politikaların uygulanması gerektiğini savunmaktadırlar. Gençler, farklı kültürel geçmişlere sahip insanların topluma zenginlik kattığını ve kapsayıcı bir toplumun oluşturulmasında göçmenlerin katkılarının önemli olduğunu düşünmektedirler. Göçmenlere eşit fırsatlar sağlanması ve onların entegrasyonunu destekleyici politikaların oluşturulması, gençlerin beklentileri arasındadır.

Yüksek Öğretim ve Meslek Edinme Konusuna Yaklaşım:

Gençler, yüksek öğretim ve meslek edinme konusuna büyük bir önem vermektedir. İyi bir eğitim almış olmanın, kariyer fırsatlarını artıracağına inanmaktadırlar. Gençler, yüksek öğretimin erişilebilir ve kaliteli olmasını talep etmektedirler. Aynı zamanda, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayabilecek beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasını beklemektedirler. Gençler, mesleki gelişim imkanlarından yararlanabilmek ve istihdam edilebilirliklerini artırmak için destekleyici politikaların hayata geçirilmesini beklemektedirler.

Parlementodan Beklentiler:

Gençler, parlamantodan daha fazla genç temsilci ve gençlik odaklı politikalar beklemektedir. Kendi sorunlarının ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını, gençlerin görüşlerinin dikkate alınmasını ve karar süreçlerine katılım imkanı sağlanmasını talep etmektedirler. Gençler, parlamentonun toplumun çeşitli kesimlerini temsil etmesini ve adil politikaların oluşturulmasında liderlik etmesini beklemektedirler. Ayrıca parlamentodan şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık prensiplerine bağlı bir yönetim beklentisi vardır. Gençler, politika yapım süreçlerine aktif olarak dahil olmak ve karar alma süreçlerine katkıda bulunmak istemektedirler. Bu nedenle, parlamentonun gençleri teşvik eden ve onların sesini duyuran mekanizmaları hayata geçirmesi gerekmektedir.

Ancak, gençlerin beklentilerine cevap veren bir parlamentonun varlığı her zaman garanti değildir. Bu noktada, gençlerin beklentilerini karşılayabilmek için parlamentoda gençlik konularına öncelik verilmesi ve gençlerin katılımını teşvik eden politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Parlamentonun, gençleri temsil eden ve onların perspektifini yansıtan bir yapıya sahip olması önemlidir. Aynı zamanda, gençlerin siyasi bilinçlerini ve katılımlarını artıracak eğitim programları ve gençlik merkezlerinin desteklenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, gençler, güncel krizler karşısında kendi hayatlarını ve toplumdaki konumlarını değerlendirirken, siyasetten ve siyasi partilerden daha fazla gençlik odaklı politikalar geliştirmelerini ve gençlerin sesini duyurmalarını beklemektedir. Irkçılığa ve ayrımcılığa karşı duyarlılık göstererek, toplumda hoşgörü ve çeşitlilik değerlerini benimsemektedirler. Göçmen meselesine daha kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmaktadırlar. Yüksek öğretim ve meslek edinme konusunda kaliteli ve erişilebilir bir eğitim talep etmektedirler. Parlamentodan ise daha fazla genç temsilci, gençlik odaklı politikalar ve gençlerin aktif katılımını sağlayacak mekanizmalar beklemektedirler. Parlamentonun gençlerin beklentilerine cevap verebilmesi için gençlik konularına öncelik verilmesi ve gençlerin katılımını teşvik eden politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.